Megan Thee Stallion – Celebrity Body Type Two (BT2), Female

Megan Thee Stallion Figure – Celebrity Body Type Two (BT2), Female

Ariel Winter Figure – Celebrity Body Type Two (BT2), Female

Ariel Winter Figure – Celebrity Body Type Two (BT2), Female